Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Weer een IDee, als voor u, hierna genoemd, de Gebruiker. Zodra u gebruik maakt van onze website, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet uw eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging,  aanvulling of weglating van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

De website www.ingedenayer.be is een initiatief van: 

Weer een IDee
Eizingenstraat 28, 1500 Halle

E-mail: inge@ingedenayer.be
Telefoon: +32 (0)474 45 10 04

Aarzel niet ons te contacteren indien u verdere vragen of opmerkingen heeft. Wij beloven u een spoedig antwoord!

2. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We nemen alle noodzakelijke en redelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis. 

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een externe oorzaak of overmacht.

We houden ons het recht voor om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons, Weer een IDee, bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. Weer een IDee houdt zich het recht voor om op elk moment de inhoud te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

Toch kunnen we geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat informatie niet volledig, onvoldoende accuraat en/of precies is. Weer een IDee kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor directe en indirecte schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of de grenzen van fatsoen overschrijdt, vragen wij de Gebruiker, om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kan Weer een IDee overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud. 

Onze website bevat informatie die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Weer een IDee kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij mogelijke schade (direct of indirect) opgelopen tengevolge van een download, zoals een mogelijk verlies van data of schade aan het computersysteem van de Gebruiker.  Deze schade valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

2.3 Wat wij van de Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij de goede werking van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website bvb. niet gebruikt worden om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen. 

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programma’s zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spam en kettingbrieven, vallen hier ook onder. 

Weer een IDee houdt zich het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen om de situatie te verhelpen voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Weer een IDee vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar externe websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen ons en de externe website, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. 

Weer een IDee houdt geen enkele controle op deze externe websites en is dus niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en van de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade die wordt opgelopen.

Het is mogelijk dat externe websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer Verklaring van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

De inhoud die op de website wordt gepubliceerd wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Weer een IDee.  Onder ‘inhoud’ wordt begrepen alle informatie, logo’s, foto’s, merken, tekeningen, modellen, slogans, databanken, enz., die op de website te vinden zijn.  Ook de technische kant van de website op zich, de informaticacode zeg maar, is beschermd door intellectuele eigendom.

Iedere Gebruiker krijgt beperkt toegangs- en gebruiksrecht, en ziet de inhoud van onze website.  Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en enkel voor persoonlijk – niet commercieel – gebruik.  Zonder voorafgaande en geschreven toestemming van Weer een IDee is het de Gebruiker niet toegestaan om beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren, te vertalen, te verdelen, te verkopen, uit te lenen, te verhuren en te communiceren naar het publiek.

5. Verwerking persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die verstrekt worden tijdens het bezoek of gebruik van de website, worden enkel voor intern gebruik verzameld en behandeld door Weer een IDee.  Weer een IDee garandeert aan haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van persoonlijke leefwereld en gegevens.  Zij engageert zich om hierover altijd op een duidelijke en transparante manier te communiceren.

Weer een IDee engageert zich om de van toepassing zijnde wetgeving ter zake te respecteren, te weten de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke leefwereld met het oog op het behandelen van persoonlijke gegevens (“Loi vie privé’), evenals het Europees Reglement van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens van fysieke personen en met betrekking tot het vrij verkeer van gegevens (‘Règlement’).

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Weer een IDee behoudt de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, weg te laten, te beperken of te onderbreken. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en kan evenmin aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

Onze Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onze Algemene Voorwaarden worden enkel voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige wettelijke bepaling van gelijkaardige strekking.